المبيعات عبر الإنترنت
  • language_icon AR
    • tr
    • en
    • ru
    • ar

KVKK Metni Ve Gizlilik Politikası

Product Categories

KVKK Metni Ve Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi
Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında ve tarafımıza mail gönderdiğinizde size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, iş bu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle iş bu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. 

I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı 
Bugüne kadar BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ olarak uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince, çalışan adaylarımızdan, müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ” olarak taahhüt etmekteyiz. Şirket(ler)imizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. 

II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi 
Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk halleri gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistikî amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ” Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışan adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. 
Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. 

III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar 
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ”, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ” nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin, çözüm ortaklarının ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. 
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ” kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ” ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ”, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ”, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler, imha eder ya da anonimleştirir.

Önemle belirtelim ki, “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ”, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel verileri işlenen kişiler, “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ”  tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak;
a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.  “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ” olarak bu haklara saygılıyız.

Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi 
Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ” e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, yok edilir, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistikî amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece Kanun(lar)dan kaynaklı zorunluluk ve müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. 

Kişisel verilerin silinmesi 
Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer menfaat veya gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. 

Doğruluk ve veri güncelliği 
“BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ” bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ”, müşteriler ya da “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ” ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ” tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. 

Gizlilik ve veri güvenliği 
Kişisel veriler gizlidir ve “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ” de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ” tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. 

IV. Veri işleme amaçları 
“BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ” in kişisel verileri toplaması ve işlemesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, Kanuni zorunluluklar, güvenlik, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. 

V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi 
Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi 
Çalışan adaylarımız, müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, bu kişilerin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın çalışan adaylarımızın ve müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri/çalışan) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha sonrasında ulaşabilmek, kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir veya yok edilir. 

İş ve Çözüm Ortakları Verileri 
“BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ” gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.

Reklam amaçlı veri işleme 
E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ” riayet etmektedir. Alınacak onay, şirketinizin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik iletileri kapsamalıdır. Bu onay, yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Önemli olan, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresinin bulunmasıdır. 

Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri 
Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır. 

Şirketin veri işlemesi 
Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz. 

Özel nitelikli verilerin işlenmesi 
KVKK’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ”, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır. 
“BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ”., Kanuni zorunluluklar ve hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir. 

Otomatik sistemlerle işlenen veriler 
Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ”, Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ”, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir. 

Kullanıcı bilgileri ve internet 
“BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ” e ait web siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir. 
Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde sayfamızda kullandığımız/kullanacağımız çerezlerle ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri dikkatinize sunmaktayız. 

Otomatik sistemlerle işlenen veriler 
Çalışanlarla ilgili olarak otomatik sistemlerle ilgili olarak işlenen veriler, şirket içi terfilerde ve performans değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlarımız aleyhine çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir ve bunu şirket içi prosedürlere uyarak gerçekleştirirler. Çalışanların itirazları da yine şirket içinde değerlendirilir. 

Google(analytics, doubleclick) 
Çerezleri Kullanım Amacı: Ölçümleme Reklam Site içi iyileştirme 
Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler 

Facebook 
Çerezleri Kullanım Amacı: Reklam 
Çerez Türü: Ticari çerezler 

Instagram
Çerezleri Kullanım Amacı: Reklam 
Çerez Türü: Ticari çerezler 

Twitter
Çerezleri Kullanım Amacı: Reklam 
Çerez Türü: Ticari çerezler 

Insider 
Çerezleri Kullanım Amacı: Ölçümleme Reklam Site içi iyileştirme 
Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler 

Hotjar 
Çerezleri Kullanım Amacı: Ölçümleme Site içi iyileştirme 
Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler 

3üncü taraf firmalar (criteo, rtbhouse) 
Çerezleri Kullanım Amacı: Reklam 
Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler

İşlevsel ve Analitik 
Çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir. 

Üçüncü Taraf Çerezler 
BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ .internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder. 

Ticari çerezler 
İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar. Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık …….  ay olup şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir. 
Rezervasyon aşamasında iken sistemdeki hatalar ya da kesilmeler nedeniyle işleminiz yarım kalırsa çağrı merkezi temsilcimiz size ulaşacaktır.

Çerezleri nasıl silebilirim? 
Pek çok internet tarayıcısı, bilgisayarınıza ilk kurulumundan itibaren çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ve kullanmaya ayarlıdır. İnternet tarayıcınızın yardım ya da ayarlar menülerini kullanarak, çerezlerin engellenmesini veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayabilirsiniz. Çerezleri yönetmenin farklı yollarını öğrenmek ve kullandığınız tarayıcının ayarlarını nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım seçenekleri ekranından yararlanabilirsiniz. 

Şirketin Faaliyet Gösterdiği Alanlardaki Güvenlik Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları
6698 sayılı kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatına sahip BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ ziyaretiniz sebebiyle elde edilen güvenlik kamerası görüntüleriniz hem şirketimizin hem de sizlerin güvenliğinin sağlanması, şirketimizin sizlere güvenle hizmet temin edebilmesi için toplanmaktadır. 
Kişisel verileriniz sayılan amaçların dışında kullanılmamakta; KVKK’nın m.5/2 (f) hükmünde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. 
Toplanan kişisel verileriniz kural olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurum ile paylaşılmaz. Ancak kanunun m.5/2(ç) hükmünde düzenlenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepleri karşılamak üzere paylaşılabilir. Toplanma amacı sona erdikten sonra ise verileriniz imha edilmektedir.

VI. Çalışanlarımıza ait veriler
İş ilişkisi için verilerin işlenmesi 
Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri, kanuni yükümlülükler, güvenlik ve sağlık sigortası, ödemelerin yapılabilmesi  v.b.  bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ”, çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin eder. 

Hukuki Yükümlülükler Gereği İşleme 
“BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ”, çalışanlarına ait kişisel verileri, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle ve KVKK’nda belirtilen hallerle sınırlıdır. 

Çalışanların Yararına İşlemeler 
“BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ”. özel sağlık sigortaları gibi şirket çalışanlarının menfaatine olan işlemler için onay almaksızın kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ”, çalışanlara ait verileri işleyebilir. 

Özel nitelikli verilerin işlenmesi 
Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ” ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin onayı yanında ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır. Özel nitelikli kişisel veriler kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda izin verilen hallerle ilgili ve sınırlı olarak işlenebilir. Çalışanlarımızın sigorta ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için kendilerinden alınmış olan nitelikli veriler sadece amaca özgülenerek kullanılır. 

Telekomünikasyon ve internet 
Şirket içinde çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, telefon, e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece iş amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışan şirketin kendisine tahsis ettiği bu vasıtaların hiçbirini özel amaçları ve iletişimi için kullanamaz. Şirket bu araçlar üzerindeki bütün verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer araçlarda iş dışında başka bir veri ya da bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir. 

VII. Kişisel verilerin yurt içi ve dışına aktarılması 
Kişisel veriler, “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ” tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla iş ve çözüm ortakları ile paylaşılabilir. 

“BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ”, kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir; 
» İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ.” in iş ortaklarına, 
» Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ” in tedarikçilerine, 
» Şirketimizin iştiraklerin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ” in çözüm ortaklarına, 

“BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ”, kanunda Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir. 

VIII. İlgili kişinin hakları 
“BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ”, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir. 

“BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ” tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verilerle ilgili olarak; 
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir. 
Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ”, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir. 

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirket resmi internet adresi  www.bezertekstil.com  adresinde bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak aşağıda belirtilmiş iletişim adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek iletebileceklerdir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ”, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

IX. Gizlilik İlkesi 
İster çalışanlar isterse diğer kişilerin “BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ” deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz. 

X. İşlem güvenliği 
“BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ” tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir. 

XI. Denetim 
“BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ”, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır. 

XII. İhlallerin Bildirimi 
“BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ”, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal ilgili kişiye ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir. 
İhlallerin bildirimi ile ilgili  www. bezertekstil.com  adresinde belirtilen usullere göre de başvurular yapılabilir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılan taleplere ilişkin
Tüm başvurular www. bezertekstil.com sayfalarında da duyurulduğu üzere, sayfada yer alan formun doldurulup, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen şekillerde dikkate alınarak iadeli taahhütlü mektup ile form üzerindeki adrese gönderilmesi halinde işleme alınacaktır. 
Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ilgili kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğine uygun olmayan formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

İletişim
Gizlilik sözleşmesiyle ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

BEZ-ER TEKSTİL SAN ve TİC LTD ŞTİ
0258 372 26 03
www.bezertekstil.com
MAİL : info@bezertekstil.com