Online Sales
  • language_icon EN
    • tr
    • en
    • ru
    • ar

Aydınlatma Metni

Product Categories

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK ÖN BİLGİLENDİRME
 
BEZ-ER TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, Kişisel Verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, Kişisel Verilerinizi koruma yöntemlerimiz ve politikamız, işlenen Kişisel Veri örnekleri, veri sorumlusunun kimliği, Kişisel Verilerin işlenme amaçları, Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz. Bu ön bilgilendirme özet mahiyetinde olup, Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik tam Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) için lütfen https://www.bezertekstil.com  adresimizi ziyaret ediniz. 
 
1. Kişisel Verilerinizi Toplanma Yöntemimiz ve Hukuki Sebepler
KVKK gereğince Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlemekteyiz. Detaylı bilgi için lütfen tam Aydınlatma Metni’ni okuyunuz. 
 
2. Veri Sorumlusunun Kimliği
Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu Denizli Ticaret Sicili nezdinde ….. sicil numarası ile kayıtlı,şirket merkezi Bozburun Mah AhmetNuri Erikoğlu Cd. No:51/A Merkezefendi DENİZLİadresinde bulunan BEZ-ER TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ dir.
 
3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel Verileriniz KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz Kişisel Veriler bakımından açık rızanız olmaksızın işlenebilmektedir. Kişisel Verileriniz internet sitemizde yer alan tam Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile de işlenebilmektedir. Şirketimize mail gönderdiğiniz ve/ya da müşteri veri tabanımıza kayıt yaptırmanızla birlikte Kişisel Verilerinizin istisnai haller dışında da tarafımızca işlenmesine açık rıza vermektesiniz. 
 
4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi
Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla BEZ-ER TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ  ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir. 
 
5. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması
Kişisel Verileriniz yukarıda KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın yahut Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanıza istinaden yurtiçinde ve yurtdışında (başta AB ülkeleri, ABD, Kanada, Güney Amerika ülkeleri, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya olmak üzere) bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama, lojistik, iş sağılığı ve güvenliği gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Grup Şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, satış, pazarlama ve BEZ-ER TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ’nin faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalar ve benzeri) ile kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir. 
 
6. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız
KVKK Madde 11 uyarınca BEZ-ER TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ’ne başvurarak; Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz. BEZ-ER TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ firması, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin BEZ-ER TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler BEZ-ER TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. tarafından talep edilebilir. Kişisel Verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde söz konusu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik/sadakat programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.
 
Posta adresi : Bozburun Mah AhmetNuri Erikoğlu Cd. No:51/A Merkezefendi DENİZLİ
E- posta adresi : info@bezertekstil.com